OFERTA


Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym przede wszystkim windykacji należności na etapie wkroczenia na drogę postępowania sądowego, prowadzenia postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Dzięki połączeniu wiedzy, profesjonalizmu oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry możemy wskazywać bezpieczne i najlepsze rozwiązania naszym Klientom. Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Zakres świadczonych usług:
1. szczegółowa analiza wzorów umów,
2. konsultowanie i opiniowanie umów konsorcjum tj. organizacji zrzeszających kilka podmiotów gospodarczych
w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji oraz porozumień o udostępnienie zasobów,
3. konsultację na etapie przygotowywania oferty,
4. doradztwo na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień,
5. przygotowywanie skarg, informacji i odwołań o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego jak i zaniechaniu danej czynności,
6. reprezentowanie w sprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami,
7. przygotowywanie lub konsultowanie wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych
(regulaminów zamówień publicznych, regulaminów komisji przetargowych, regulaminów tzw. „zamówień podprogowych”),
8. porady prawne w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
9. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnień treści SIWZ,
10. doradztwo na różnym etapie kontroli zamówień publicznych,
11. przygotowywanie opinii do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych.